کد وضعیت درخواست

پس از ارسال درخواست به سرور ما، نتایج درخواست شما بصورت JSON پاسخ داده میشود. در قسمت status عدد سه یا چهار رقمی قرار دارد که وضعیت درخواست شما را اعلام میکند.

در جدول ذیل کدهای وضعیت و معنا آنها نمایش داده شده است.

HTTP status code summary
200 – OK درخواست شما تایید شده است.
400 – Bad Request تمامی پارامترهای اجباری وارد نشده اند.
401 – Unauthorized رمزینه نادرست است.
402 – Request Failed درخواست با خطا روبرو شده است.(درصورت برطرف نشدن خطا با پشتیبانی تماس بگیرید.)
403 – Forbidden اعتبار شما جهت اجرا درخواست کافی نمی باشد.
404 – Not Found اطلاعاتی یافت نشده است.
409 – Conflict درخواست شما با قوانین و مقررات مغایرت دارد.
429 – Too Many Requests تعداد درخواست های شما بیش از حد مجاز است.
500, 502, 503, 504 – Server Errors ارتباط با سرور برقرار نشده است.