API جستجو و دانلود از آلا

وبسرویس جستجو و دانلود فیلم های آموزشی رایگان درسی سایت آلا

دریافت فیلم ها و دوره ها بر اساس پایه:

 • جای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {type} نام پایه مورد نظر خود را وارد کنید
 • بجای {page} شماره صفحه مورد نظر خود را وارد کنید (پیشفرض 1)

لیست پایه های درسی قابل دریافت:

 • کنکور: kounkor
 • دوازدهم: 12
 • یازدهم: 11
 • دهم: 10
 • نهم: 9
 • هشتم: 8
 • هفتم: 7

دریافت اطلاعات دوره:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی دوره مورد نظر خود را وارد کنید

دریافت اطلاعات فیلم:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی فیلم مورد نظر خود را وارد کنید