API ملوبیت (melobit)

وبسرویس جستجو و دانلود آهنگ از سایت ملوبیت (ملوبات)

جدیدترین آهنگ ها:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید

داغ ترین آهنگ ها (روزانه):

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید

داغ ترین آهنگ ها (هفتگی):

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید

جدیدترین آلبوم ها:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید

داغ ترین خواننده ها:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید

جستجو آهنگ:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {query} عبارت مورد نظر خود را بصورت لاتین جهت جستجو وارد کنید

دانلود آهنگ:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی آهنگ مربوطه را قرار دهید

دریافت اطلاعات خواننده:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی خواننده مربوطه را قرار دهید

دریافت آهنگ های خواننده:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی خواننده مربوطه را قرار دهید

دریافت آلبوم های خواننده:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی خواننده مربوطه را قرار دهید

دریافت اهنگ های داغ خواننده:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی خواننده مربوطه را قرار دهید

دریافت اطلاعات البوم:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی آلبوم مربوطه را قرار دهید