API جستجو و دانلود زیرنویس از سایت film2subtitle

وبسرویس جستجو و دانلود زیرنویس فیلم های سینمایی و سریال ها از سایت film2subtitle

آخرین فیلم ها:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {page} شماره صفحه موردنظر خود را قرار دهید (اختیاری)

آخرین سریال ها:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {page} شماره صفحه موردنظر خود را قرار دهید (اختیاری)

جستجو زیرنویس:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {query} عبارت موردنظر خودرا جهت جستجو وارد کنید
  • بجای {page} شماره صفحه موردنظر خود را قرار دهید (اختیاری)

دریافت اطلاعات زیرنویس:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {link} لینک صفحه زیرنویس موردنظر را قرار دهید

خروجی: