API دانلود از اینستاگرام

وبسرویس دریافت اطلاعات پیج ها و دانلود پست، reel، igtv، استوری و هایلایت ها از اینستاگرام

دریافت اطلاعات پیج:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {username} نام کاربری پیج مورد نظر خود را وارد کنید

دریافت لینک دانلود پست:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {link} لینک پست مورد نظر خود را وارد کنید
 • در صورتی که بجای {userinfo}، مقدار true قرار دهید اطلاعات پیج مربوطه نیز به خروجی اضافه خواهد شد! (اختیاری)

دریافت لینک دانلود igtv:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {link} لینک پست مورد نظر خود را وارد کنید
 • در صورتی که بجای {userinfo}، مقدار true قرار دهید اطلاعات پیج مربوطه نیز به خروجی اضافه خواهد شد! (اختیاری)

دریافت لینک دانلود reel:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {link} لینک پست مورد نظر خود را وارد کنید
 • در صورتی که بجای {userinfo}، مقدار true قرار دهید اطلاعات پیج مربوطه نیز به خروجی اضافه خواهد شد! (اختیاری)

دریافت لینک دانلود صوت reels:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {link} لینک صوت مورد نظر خود را وارد کنید

دریافت لینک دانلود (تشخیص خودکار – دانلود پست،reel و igtv):

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {link} لینک رسانه مورد نظر خود را وارد کنید
 • در صورتی که بجای {userinfo}، مقدار true قرار دهید اطلاعات پیج مربوطه نیز به خروجی اضافه خواهد شد! (اختیاری)

دریافت لینک دانلود استوری ها:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی (عددی) حساب کاربری مورد نظر خود را وارد کنید (این ایدی از وبسرویس دریافت اطلاعات پیج قابل دریافت است)

دریافت هایلایت ها:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی (عددی) حساب کاربری مورد نظر خود را وارد کنید (این ایدی از وبسرویس دریافت اطلاعات پیج قابل دریافت است)

دریافت لینک دانلود هایلایت:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} آیدی هایلایت مورد نظر خود (قابل دریافت از وبسرویس قبلی) را وارد کنید