API دانلود از ساوند کلود (SoundCloud)

وبسرویس اختصاصی جستجو و دانلود از ساوند کلود

جستجو:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {query} عبارت موردنظر خود را جهت جستجو قرار دهید
 • بجای {filter} فیلتر جستجو موردنظر خود را قرار دهید (به ترتیب برای آهنگ، البوم، پلی لیست و هنرمند به ترتیب tracks و albums و playlists و users قرار دهید)

اطلاعات آهنگ:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} شناسه یا آیدی عددی آهنگ را قرار دهید

اطلاعات آلبوم:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} شناسه یا آیدی عددی آلبوم را قرار دهید

اطلاعات پلی لیست:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} شناسه یا آیدی عددی پلی لیست را قرار دهید

اطلاعات هنرمند:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} شناسه یا آیدی عددی هنرمند را قرار دهید

آهنگ های هنرمند:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} شناسه یا آیدی عددی هنرمند را قرار دهید

آهنگ های محبوب هنرمند:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} شناسه یا آیدی عددی هنرمند را قرار دهید

آلبوم های هنرمند:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} شناسه یا آیدی عددی هنرمند را قرار دهید

پلی لیست های هنرمند:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} شناسه یا آیدی عددی هنرمند را قرار دهید

دانلود آهنگ:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {id} شناسه یا آیدی عددی آهنگ را قرار دهید

خروجی فایل mp3 آهنگ موردنظر میباشد

دریافت اطلاعات از لینک:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {link} لینک موردنظر خود را از سرویس ساوندکلاود را قرار دهید

خروجی نوع لینک (آهنگ، آلبوم، پلی لیست یا صفحه هنرمند) به همراه شناسه و یا آیدی آن است