API تلوبیون

وبسرویس جستجو و دانلود برنامه های شبکه های صوتی و تصویری صدا و سیمای ایران

لیست شبکه های تلویزیونی و رادیویی:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید

خروجی (کوتاه شده):

لیست برنامه های شبکه (ساعتی):

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {descriptor} عنوان شبکه موردنظر خود را قرار دهید
 • بجای {offset} شماره شروع نتایج را قرار دهید (اختیاری – پیشفرض 0)

لیست برنامه های شبکه (آرشیو):

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {descriptor} عنوان شبکه موردنظر خود را قرار دهید
 • بجای {fromDate} برچسب زمانی (timestamp) زمان ابتدا را قرار دهید
 • بجای {toDate} برچسب زمانی (timestamp) زمان انتها را قرار دهید
 • بجای {offset} شماره شروع نتایج را قرار دهید (اختیاری – پیشفرض 0)

خروجی (کوتاه شده):

دریافت اطلاعات یک قسمت از برنامه:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {episodeid} شناسه یا آیدی قسمت موردنظر را قرار دهید

خروجی:

دریافت تصویر قسمت:

 • بجای {image} شناسه تصویر موردنظر را قرار دهید (شناسه تصویر از وبسرویس قبلی قابل دریافت است.)

دانلود یک قسمت از برنامه:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {episodeid} شناسه یا آیدی قسمت موردنظر را قرار دهید
 • بجای {variant} کیفیت موردنظر موردنظر خود را قرار دهید (برای مثال: 480p یا 720p – کیفیت های موجود از وبسرویس قبلی (اطلاعات یک قسمت از برنامه) قابل دریافت است.)

دریافت اطلاعات برنامه تلویزونی:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {programid} شناسه یا آیدی برنامه را قرار دهید

خروجی:

دریافت تصویر برنامه:

 • بجای {image} شناسه تصویر موردنظر را قرار دهید (شناسه تصویر از وبسرویس قبلی قابل دریافت است.)

لیست قسمت های یک برنامه:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {programid} شناسه یا آیدی برنامه را قرار دهید
 • بجای {offset} شماره شروع نتایج را قرار دهید (اختیاری – پیشفرض 0)

جستجو برنامه های تلویزیونی و رادیویی:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {q} عبارت موردنظر خود را قرار دهید