API سخنان بزرگان

وبسرویس اختصاصی بیش از 26 هزار سخن ناب از بیش از 2500 ادیب، داشمند و فیلسوف

سخن تصادفی:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید

سخن تصادفی (بر اساس گوینده):

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {author_id} شناسه یا آیدی گوینده را قرار دهید

لیست گویندگان:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید