API جستجو و دانلود از پینترست (Pinterest)

وبسرویس اختصاصی جستجو و دانلود از شبکه اجتماعی پینترست

دانلود پست:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {id} شناسه عددی مربوط به پست (pin) موردنظر را قرار دهید

دریافت شناسه پست:

برای دریافت شناسه پست لینک های کوتاه شده و… از وبسرویس زیر استفاده کنید:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {link} لینک پست موردنظر را قرار دهید

جستجو پست:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {q} عبارت موردنظر را جهت جستجو قرار دهید

اطلاعات کاربر:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {id} شناسه کاربری مربوط به کاربر موردنظر را قرار دهید