API جستجو و دانلود از یوتیوب

وبسرویس جستجو و دانلود ویدیو از سرویس یوتیوب

جستجو ویدیو:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
 • بجای {query} عبارت مورد نظر خود را جهت جستجو وارد کنید
 • پارامتر {onlyvideos} اختیاری بوده و درصورت قراردادن مقدار true فقط در میان ویدیو ها جستجو میکند

خروجی (کوتاه شده):

دریافت اطلاعات ویدیو:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید.
 • بجای {id} آیدی یا شناسه ویدیو را قرار دهید.

خروجی:

دریافت شناسه ویدیو:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید.
 • بجای {link} لینک ویدیو را قرار دهید.

دریافت اطلاعات کامل ویدیو و شناسه های دانلود:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید.
 • بجای {id} آیدی یا شناسه ویدیو را قرار دهید.
 • جهت فیلتر کردن لینک های دانلود به فقط تصویر، فقط صوت، تصویر و صوت بجای {filter} به ترتیب video و audio و mixed را قرار دهید (اختیاری)

خروجی (کوتاه شده):

دریافت لینک دانلود:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید.
 • بجای {id} شناسه دانلود که از مرحله قبل دریافت کرده اید را قرار دهید.

دریافت اطلاعات کانال:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید.
 • بجای {id} آیدی یا شناسه کانال و یا بجای {username} نام کاربری کانال را قرار دهید.

خروجی:

دریافت پلی لیست های کانال:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید.
 • بجای {id} آیدی یا شناسه کانال را قرار دهید.

جستجو در کانال:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید.
 • بجای {id} آیدی یا شناسه کانال را قرار دهید.
 • بجای {query} عبارت مورد نظر خود را جهت جستجو وارد کنید

دریافت اطلاعات پلی لیست:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید.
 • بجای {id} آیدی یا شناسه پلی لیست را قرار دهید.

دریافت لیست ویدیو های پلی لیست:

 • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید.
 • بجای {id} آیدی یا شناسه پلی لیست را قرار دهید.