ChatGPT API

وبسرویس غیررسمی از چت بات هوش مصنوعی ChatGPT

مدل gpt3.5-turbo:

  • بجای {token} رمزینه یا توکن خود را قرار دهید
  • بجای {query} پیام یا سوال موردنظر خود را وارد کنید

خروجی ارایه ای از پاسخ هایی ارائه شده این مدل خواهد بود.